CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice Nr. ......... din data ........ Părţile contractante: Societatea PEG AVIA S.R.L., cu sediul în Ilfov, Str. Fabricii, Nr. 1, NaturaCenter H3M7,Afumati, număr de înregistrarela registrul comerţului J23/3302/2012, cod de înregistrare fiscală RO 28481150, titulară a Licenţei de turism nr. 2587 / 19.05.2022, conturi bancare: LEI - RO52 BTRL RONC RT05 7995 5901, deschise la Banca Transilvania – Sucursala Afumati, reprezentată prin BURAK EROL, în calitate de Director General, denumită în continuare Agenţie; şi turistul / reprezentantul turistului, domnul / doamna ...........................................,, CNP ....................................., domiciliat / domiciliată în ...........................,, telefon...............................,, denumit in continuare Călător au convenit la încheierea prezentului contract. I. Obiectul contractului 1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în bonul de comanda, voucher sau alt înscris pus la dispoziţia Călătorului şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. II. Încheierea contractului 2.1. Contractul se încheie, după caz, fie în momentul semnării lui de către Călător, fie prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice. 2.2. În cazul în care prezentul contract este pus la dispoziţia Călătorului prin e mijloace electronice, nu este necesară încheierea în formă scrisă a contractului. 2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie. III. Preţul contractului şi modalităţi de plată 3.1. Preţul contractului este de ................................EUR şi se compune din costul serviciilor turistice efective, taxa de procesare a rezervării, comisionul Agenţiei şi eventual TVA (in cazurile in care este aplicabil). 3.2. Platile se vor efectua in rate, astfel: rata1 la data [insert data încheiere contract + 2 zile] rata2 la data [insert data expirare EBD] rata3 la data [insert data check in - 30 zile] 3.3. Platile se vor efectua in baza facturilor emise de Agenţie, in valuta specificata in contract sau in LEI la cursul de vanzare al Bancii Transilvania din data platii, afisat la adresa https://www.bancatransilvania.ro/curs-la-casele-de-schimb-valutar/. 3.4. Taxa de procesare a rezervării este de 30 EUR / persoană şi face parte din preţul contractului; în eventualitatea anulării rezervării, în cazul în care Călătorul solicită rambursarea sumelor achitate, Agenţia este îndreptăţită să reţină taxa de procesare a rezervării, astfel: a) dacă iniţiativa anulării aparţine Călătorului, atunci Agenţia este îndreptăţită să reţină taxa de procesare a rezervării şi eventualele penalizări conform contractului b) dacă iniţiativa anulării aparţine Agenţiei, atunci aceasta este obligată sa ofere soluţii alternative de reprogramare a rezervării, fără aplicarea vreunei taxe de procesare; în cazul in care Călătorul refuză propunerile de reprogramare şi solicită rambursarea sumelor achitate, Agenţia este îndreptăţită să reţină taxa de procesare a rezervării IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 4.1. Agenţia are obligatia de informa Călătorul despre drepturile principale ale calatorilor, prevazute in Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 . 4.2. Agenţia are obligatia de a transmite Călătorului informatiile prevazute de Art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019. Daca formularul de informare a fost transmis Călătorului prin e-mail in etapa precontractuala, se considera ca acesta face parte integrantadin prezentul contract. 4.3. Agenţia are obligatia să furnizeze Călătorului un bon de comandă numai în situaţia in care rezervarea nu a fost deja confirmata. Daca rezervarea a fost confirmata, Agenţia poate furniza Călătorului un bon de comandă doar dacă consideră necesar. 4.4. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi servicii de transport aerian, transportatorul aerian are dreptul de a modifica orele de zbor, fără a cere acordul Agenţiei. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 4.5. Agenţia are dreptul de a modifica preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, doar in cazurile in care modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract (inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi) ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. In cazul cresterii pretului, Agenţia are obligatia de a trimite Călătorului o notificare, insotita de justificarea majorarii (calculatie), cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. 4.6. Agenţia are dreptul de a modifica unilateral alte clauze contractuale doar in cazul in care modificarile sunt nesemnificative si cu obligatia de a informa Călătorul cu privire la aceste modificari. 4.7. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie sau propune majorarea prețului pachetului cu mai mult de 8%, Agenția are obligatia de a informa Călătorul, fără întârzieri nejustificate, in privinta modificărilor propuse si a optiunilor Călătorului. Călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de Agenție, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. În cazul în care încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie,Călătorul poate accepta un alt pachet propus de Agenție. Daca pachetul propus de Agenție este de o calitate inferioara, atunci Călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului. În cazul în care Călătorul nu acceptă un alt pachet, Agenția este obligata sa ramburseze toate plățile efectuate de către Călător, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului. 4.8. Agenţia poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi Călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet, fara a datora despăgubiri suplimentare, în unul din următoarele cazuri: a) numărul de persoane înscrise este mai mic decât numărul minim necesar pentru realizarea programului turistic; b) nu poate executa programul turistic din cauze de forţă majoră sau împrejurări imprevizibile si inevitabile. 4.9. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia cazurilor in care neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează fie Călătorului, fie unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări imprevizibile si inevitabile. 4.10. În cazul în care o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta are obligatiile: a) să ofere Călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei, de aceeaşi calitate şi cantitate, fără majorareapreţului; b) să restituie Călătorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei; c) în cazul în care nu pot fi oferite Călătorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al Călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. 4.11. Agenţia are obligatia să acorde prompt asistenţă Călătorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici Agenţia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. 4.12. În cazul în care Călătorul solicita transferul contractului unei terţe persoane (care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat), Agenția are obligatia sa informeze Călătorul cu privire la costurile efective ale transferului contractului. V. Drepturile şi obligaţiile Călătorului 5.1. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 5.2. Călătorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agenţia sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Agenţia nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 5.3. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. Agenţia recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 5.4. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele Călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care Călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 5.5. Călătorul are obligaţia să respecte următorul program de cazare: preluarea camerelor in ziua de intrare (check-in) se face după ora 14, iar eliberarea camerelor in ziua de iesire (check-out) se face până la ora 12. Eventualele costuri suplimentare generatede ocuparea camerelor in afara intervalului mentionat cad în sarcina exclusivă a Călătorului. 5.6. Călătorul are obligaţia să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 5.7. Călătorul are obligaţia să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher), în vederea acordării serviciilor turistice. 5.8. Călătorul are obligaţia să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Călător ca urmare a nerespectării acestui alineat. 5.9. În cazul în care Călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se maiîntoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 5.10. Călătorul are obligaţia de a informa Agenţia, fără întârzieri nejustificate, despre orice neconformitate pe care o constată în executarea unui serviciu inclus în pachetul de servicii turistice contractat. Agenţia va remedia neconformitatea, cu excepţia cazurilor in care aceasta nu poate fi remediată sau remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate. Călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate constatata si dovedita, cu excepţia cazului în care neconformitatea este imputabilă Călătorului. 5.11. Călătorul are dreptul să solicite incetarea contractului, având dreptul la rambursarea plăților efectuate, cu scăderea penalității de încetare corespunzătoare, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Călătorul trebuie să depună cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice în scris, la Agenţie; in caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 5.12. În cazul în care Călătorul nu poate participa la călătorie, acesta poate transfera contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între Călătorul care nu poate participa la călătoria contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine fie cedentului, fie cesionarului (in niciun caz agenţiei de turism). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia transferului contractului. VI. Penalizări pentru modificarea rezervarilor sau pentru renunţarea la pachetul de servicii turistice 6.1. Pentru modificarea rezervarilor din initiativa Călătorului, penalizările aplicate vor fi conforme cu penalizările practicate de furnizori. Suplimentar, pentru fiecare cerere de modificare, Agentia este indreptatita sa perceapa o taxa de procesare a rezervarii de 30 EUR. 6.2. În cazul în care renunţă la pachetul de servicii turistice, in orice situatie care nu ii este imputabila Agentiei, Călătorul datoreaza Agentiei penalizări, dupa cum urmeaza: a) pentru serviciile de transport cu curse de linie sau curse charter operate de alte companii, penalizările aplicate vor fi conforme cu penalizările practicate de furnizori (de regula, se aplica penalizarea integrala) b) pentru serviciile de transport cu cursele charter operate de catre Agentie se vor aplica urmatoarele penalizari: i. 50 EUR / persoana - daca renuntarea la pachetul de servicii turistice are loc cu 41-60 zile înainte de data de incepere a programului turistic ii. 150 EUR / persoana - daca renuntarea la pachetul de servicii turistice are loc cu 21-40 zile înainte de data de incepere a programului turistic iii. 200 EUR / persoana - daca renuntarea la pachetul de servicii turistice are loc cu mai putin de 20 zile înainte de data de incepere a programului turistic c) pentru serviciile de cazare se vor aplica urmatoarele penalizari: i. c/valoarea a 3 nopti de cazare - daca renuntarea la pachetul de servicii turistice are loc cu 16-30 zile înainte de data de incepere a programului turistic ii. penalizare integrala - daca renuntarea la pachetul de servicii turistice are loc cu mai putin de 15 zile zile înainte de data de incepere a programului turistic Suplimentar, pentru anularea rezervarilor, Agentia va percepe o taxa de procesare a rezervarii de 30 EUR / persoana. 6.3. În cazul în care Călătorul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia nu achita ratele aferente la termenele scadente prevazute in facturi, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Călătorului, cu reţinerea penalizărilor prevăzute la Art. 6.2. 6.4. Penalizările mentionate la Art. 6.2. se aplică şi în cazul în care Călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 6.5. Penalizările mentionate la Art. 6.2. se aplică şi în cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii. 6.6. Toate penalizările menţionate se vor reţine de către Agenţie din sumele achitate de Călător, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. VII. Sesizări, reclamaţii, despăgubiri 7.1. În cazul în care constata deficiente in executarea serviciilor turistice contractate, Călătorul va sesiza imediat reprezentantul prestatorului (hotel, companie aeriana, companie de transfer, etc.) si va solicita remedierea deficientelor constatate; daca prestatorul refuza remedierea deficientelor intr-un termen rezonabil, Călătorul va sesiza reprezentantul local al Agenţiei, care va depune toate eforturile pentru remedierea deficientelor constatate. 7.2. În cazul în care deficientele nu au fost remediate nici in urma interventiei reprezentatului local al Agenţiei, Călătorul poate adresa Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile de la încheierea călătoriei, in care va descrie deficientele constatate si actiunile intreprinse la fata locului in urma sesizarilor sale; Agenţia are obligatia de a raspunde în scris reclamaţiei, în termen de 30 de zile; Agenţia va acorda eventuale despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor contractuale. 7.3. Agenţia nu răspunde în caz de forță majoră (definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, cum ar fi: grevă, conflict politic, război, calamităţi naturale, incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou internaţional, interdicţii ale organelor de administraţie publică etc.), precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. VIII. Asigurări 8.1. Asigurari facultative: 8.1.1. Călătorul poate încheia contracte de asigurare medicala, asigurare storno sau asigurari pentru diferite evenimente (repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, pierdere bagaje, intarziere avioane, etc.) sau alte tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea cel putin a unei asigurari medicale si a unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare, sau a unei asigurari mixte (medicala + storno + alte eventuale evenimente asigurate). 8.1.2. Asigurarile pot fi incheiate fie prin intermediul Agenţiei, fie prin intermediul unui terţ (asigurator sau intermediar). 8.1.3. Călătorul a fost complet informat despre asigurarile oferite de Agenţie in calitate de intermediar. 8.1.4. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între Călător şi asigurator. IX. Anexe la contract 9.1. Următoarele documentele si înscrisuri se constituie ca anexe la contract: formularul de informare; bonul de comanda (optional); programul turistic (optional, în cazul acţiunilor turistice); biletele de avion (optionale, in cazurile în care îmbarcarea se face pe baza de lista de pasageri); voucherul; orice alte înscrisuri ale Agenţiei puse la dispoziţia Călătorului, în format tipărit sau pe suport electronic, cu mentiunea fac parte din contract. X. Dispoziţii finale 10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019. 10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. 10.4. Călătorul declară că Agenţia l-a informat despre drepturile principale ale călătorilor, despre condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice si despre condiţiile de călătorie specifice destinatiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019. Prin incheierea acestui contract, Călătorul îşi exprimă acordul cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenţiei. 10.5. Călătorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la prelucrarea datelor personale ale clientilor si a drepturior persoanelor vizate, in conformitate cu reglementarile europene privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ( General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679). Prin incheierea acestui contract, in numele intregului grup pe care il reprezinta, Călătorul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor personale conform Politicii de confidentialitate a Airtours 10.6. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. 10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Agentia AIRTOURS Călătorul / Reprezentantul Călătorului Reprezentant legal: Anexa: Bon de comanda Cazare / perioada sejur Masa / concept Transport Ruta Data Orar de zbor Compania Dus Retur Transferuri Aroport – Hotel / Hotel - Aeroport de grup / private Configuratie Calatori Nume Data nastere Pret pachet ........... EUR Cazare / perioada sejur Masa / concept Transport Ruta Data Orar de zbor Compania Dus Retur Transferuri Aroport – Hotel / Hotel - Aeroport de grup / private Configuratie Calatori Nume Data nastere Pret pachet Total.............EUR

Solicita oferta